Is ons nog getrou?

Eks. 20:3 Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie.

Hoeveel sulke kort sinnetjies is daar in ons geliefde Woord wat só gelaai is met betekenis?

In 1 Konings 16 lees ons van koning Agab wat meer gesondig het as al die konings voor hom. Hy het Isebel as vrou geneem en agter haar aan, en ter wille van haar vir Baal ‘n tempel gebou.

Agab het nooit prontuit gesê dat hy teen die God van Israel YHWH draai nie. Ons het ook geen aanduiding dat Isebel  dit verwag  het nie! Sy het bloot in sluheid gevra vir Baal óók, wat Agab gedoen het.

Stelselmatig het, onder die koning se leiding, Baal óók aandag/ aanbidding gekry. Die einde van die verhaal ken ons almal.

Hoeveel “Baal tempels” is in my en u samelewing? Dinge wat nie vra dat ek teen die Enige, Almagtige Drie-enige God moet kies nie, maar net eers vir  so ‘n klein plekkie?

Die meer ooglopende van dié “tempels/afgode” sou ons kon sê is die sport, geld, seks… gode of tempels. Waarskynlik en hopelik is die lesers van “Die Vryburger” minder of glad nie daaraan skuldig nie, maar is ons nog so onskuldig as dit kom by die regering van u en my huis? Wie regeer my huis in die “klein” dingetjies. Hoe maklik regeer die ambisie wat ek vir ‘n kind het my lewe, beïnvloed dit my besluitneming? Staan my beginsels dat God alléén my huis regeer nog vas as daar ‘n geleentheid kom waar ek (of lid van my gesin) ‘n sprong in my loopbaan kan maak, maar die mense wat dié geleentheid bied, deel nie dieselfde beginsels nie? Miskien sê hulle dat hulle dit glo, maar in praktyk is daar weinig spore van!

My dood gewone besluitneming van elke dag, wie regeer dit, die Woord of my logika?

Om te bely dat ek ’n gelowiges is en dat ek my God alléén dien, is nie die saak waaroor ons struikel nie, maar hoe vaar ek as jý my besluite en dade fyn dophou?

Laat ons die vergrootglas oor onsself plaas! Laat ons ons bekeer as daar iets, ander as die suiwer Woord is wat geneig is om my besluitneming te beïnvloed!

Gebed:

O genadige Vader in die hemel, wees ons tog genadig in ons sondige eiesinnigheid, asseblief Vader. Laat ons, ons sonder meer bekeer, U in woord én daad bely. In Christus ons Verlosser vra ons dit Vader!

AMEN